พฤติกรรมและธรรมชาติของเฟอเรท
ข้อมูลเบื้องต้น พฤติกรรมและธรรมชาติของเฟอเรท
เฟอเรทจะนอนนานกว่าสัตว์อื่นๆ แต่พวกมันตื่นตัวและจะพยายาม จะออกกำลังกายและสนองความอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลา
เมื่อ 03 ต.ค. 2017